C O N T A C T S

Find by Wild Card Search String:

Page 3 of 133
SNo Sub Division RI CIRCLE PATWARI HALKA VILLAGE SDO
TEHSILDAR
RI
PATWARI
659 कम्पेल केवडिया वृत्त 1 काचरोट ंबेरछा

1 SDO ->> श्रीमती नीता राठौर - 9424896154

2 TEHSILDAR ->> श्री मुनीष सिंह सिकरवार - 9039026639

3 RI ->> प्रकाशचन्द्र शर्मा - 9425468225

4 PATWARI ->> रोहित सिर्वी -

661 कम्पेल केवडिया वृत्त 1 काचरोट तिन्छा

1 SDO ->> श्रीमती नीता राठौर - 9424896154

2 TEHSILDAR ->> श्री मुनीष सिंह सिकरवार - 9039026639

3 RI ->> प्रकाशचन्द्र शर्मा - 9425468225

4 PATWARI ->> रोहित सिर्वी -

662 कम्पेल केवडिया वृत्त 1 काचरोट काचरोट

1 SDO ->> श्रीमती नीता राठौर - 9424896154

2 TEHSILDAR ->> श्री मुनीष सिंह सिकरवार - 9039026639

3 RI ->> प्रकाशचन्द्र शर्मा - 9425468225

4 PATWARI ->> रोहित सिर्वी -

663 कम्पेल केवडिया वृत्त 1 काचरोट पांजरिया

1 SDO ->> श्रीमती नीता राठौर - 9424896154

2 TEHSILDAR ->> श्री मुनीष सिंह सिकरवार - 9039026639

3 RI ->> प्रकाशचन्द्र शर्मा - 9425468225

4 PATWARI ->> रोहित सिर्वी -

647 कम्पेल केवडिया वृत्त 1 तिल्लोर बुजुर्ग तिल्लौर बुजूर्ग

1 SDO ->> श्रीमती नीता राठौर - 9424896154

2 TEHSILDAR ->> श्री मुनीष सिंह सिकरवार - 9039026639

3 RI ->> प्रकाशचन्द्र शर्मा - 9425468225

4 PATWARI ->> रोहित सिर्वी -