C O N T A C T S

Find by Wild Card Search String:

Page 6 of 133
SNo Sub Division RI CIRCLE PATWARI HALKA VILLAGE SDO
TEHSILDAR
RI
PATWARI
656 कम्पेल केवडिया वृत्त 1 मुण्डला दोस्तादार मुण्डलादोस्तदार

1 SDO ->> श्रीमती नीता राठौर - 9424896154

2 TEHSILDAR ->> श्री मुनीष सिंह सिकरवार - 9039026639

3 RI ->> प्रकाशचन्द्र शर्मा - 9425468225

4 PATWARI ->> योगेन्द्र श्रीवास्तव - 9425074536

664 कम्पेल केवडिया वृत्त 1 मुण्डला दोस्तादार राजधरा

1 SDO ->> श्रीमती नीता राठौर - 9424896154

2 TEHSILDAR ->> श्री मुनीष सिंह सिकरवार - 9039026639

3 RI ->> प्रकाशचन्द्र शर्मा - 9425468225

4 PATWARI ->> योगेन्द्र श्रीवास्तव - 9425074536

665 कम्पेल केवडिया वृत्त 1 मुण्डला दोस्तादार केवडिया

1 SDO ->> श्रीमती नीता राठौर - 9424896154

2 TEHSILDAR ->> श्री मुनीष सिंह सिकरवार - 9039026639

3 RI ->> प्रकाशचन्द्र शर्मा - 9425468225

4 PATWARI ->> योगेन्द्र श्रीवास्तव - 9425074536

652 कम्पेल केवडिया वृत्त 1 सिन्दीबरोदा सिन्धीबरोदा

1 SDO ->> श्रीमती नीता राठौर - 9424896154

2 TEHSILDAR ->> श्री मुनीष सिंह सिकरवार - 9039026639

3 RI ->> प्रकाशचन्द्र शर्मा - 9425468225

4 PATWARI ->> रोहित सिर्वी -

655 कम्पेल केवडिया वृत्त 1 सिन्दीबरोदा नवालयाखेडी

1 SDO ->> श्रीमती नीता राठौर - 9424896154

2 TEHSILDAR ->> श्री मुनीष सिंह सिकरवार - 9039026639

3 RI ->> प्रकाशचन्द्र शर्मा - 9425468225

4 PATWARI ->> रोहित सिर्वी -